O projektu

Projekt HOBOhemia je unikátní v několika ohledech. Jedná se o první komparativní výzkum bezdomovectví v ČR, který se zabývá vědci dosud opomíjenými tématy, např. specifickým časem a časováním aktivit bezdomovců. Díky tomu, že pracuje s lidmi bez domova napříč ustálenými kategoriemi, přináší nový pohled na dynamiku života v různých typech bezdomovectví. Ojedinělá je i kombinace výzkumných metod, které používá – jako jeden z mála v Evropě využívá empirického studia mobilit pomocí GPS trasování, využívá také v ČR dosud nepoužitou metodu dotazníkového šetření RDS (respondent driven sampling). Dotazníková šetření a hloubkové rozhovory jsou doplněny o etnografické metody zkoumání terénu a photovoice. Při sběru dat je kladen velký důraz na participaci samotných lidí bez domova. Výsledkem projektu bude mimo jiné vizuálně atraktivní soubor jedinečných dat o situaci lidí bez domova a jejich pohybu v čase a prostoru měst Prahy a Plzně.

Dosavadní zkoumání // Inovativní přístup // Společenský dopad

Rozhovor nad trasou zachycenou pomocí GPS

Dosavadní zkoumání
Bezdomovectví v ČR bylo po dlouhou dobu nemapovaným fenoménem. První sčítání bezdomovců proběhlo například až v roce 2004 v Praze. To se v posledních letech částečně změnilo. Bezdomovectví se stalo předmětem zájmu pro řadu individuálních badatelů a badatelek, či pro různé instituce, jako jsou například neziskové organizace, správa a samospráva apod. Lidé bez domova bývají nejčastěji definováni na základě (ne)dostupnosti bydlení. Evropské typologie ETHOS (European Typology of Homelessness and Housing Exclusion) například člení osoby bez domova na ty: 1) bez střechy, 2) bez bytu, 3) v nejistém bydlení, 4) v nevyhovujícím bydlení. Od roku 2004 již proběhla celá řada sčítání (v Brně, Plzni, Ostravě atd.) a dílčích výzkumů. Většina z nich se ovšem zaměřuje především na první dvě kategorie, tedy na tzv. zjevné bezdomovectví. Projekt HOBOhemia se snaží nejen rozšířit cílovou skupinu svého výzkumu, ale i skrze jeho komplexnější metodologický a tematický záběr lépe porozumět tomuto fenoménu.

Inovativní přístup 
Výzkumný projekt HOBOhemia zkoumá lidi bez domova komplexně napříč kategoriemi. Je to proto, že situace lidí bez domova se čas od času mění. Mění se podmínky jejich bydlení nebo životní strategie. Sociální vztahy navíc navazují napříč uvedenými kategoriemi, protože mají podobné životní strategie, sociální trajektorie, či vykonávají podobné aktivity. Cílová skupina projektu tak zahrnuje všechny kategorie typologie ETHOS, resp. jedince zjevného, skrytého (latentního), ale i potenciálního bezdomovectví.Zkoumá je v dlouhém časovém období a snaží se nahlédnout život lidí bez domova v různých ročních obdobích. Jedinečný je projekt také proto, že klade velký důraz na participaci samotných lidí bez domova, kteří během sběru dat vysvětlují výzkumníkům, jak, co a proč se co na ulici dělá. Využití inovativních metod a postupů, jako jsou photovoice, GPS trasování, analýza osobních sítí a další, pomáhá zapojovat lidi bez domova do výzkumu a získat tak reálnější a komplexnější informace o jejich životě a problematice bezdomovectví obecně. Řada zvolených metod a postupů byla v tomto prostředí aplikována doposud pouze v několika málo případech, či dokonce vůbec, což přispívá k jedinečnosti projektu v mezinárodním kontextu. Projekt navazuje na dlouhodobý etnografický výzkum hlavního řešitele.

Konkrétněji se pak projekt zaměřuje na čtyři dílčí cíle:

  • popsat charakteristiky lidí bez domova, jejich životní cesty (trajektorie) a příčiny bezdomovectví
  • popsat vzorce pohybu (mobility) lidí bez domova v čase a prostoru a faktory v rámci městského prostředí, které je ovlivňují
  • z perspektivy lidí bez domova popsat místa a lokality ve veřejném prostoru, ve kterých pobývají a která využívají pro své aktivity
  • popsat specifické vnímání (percepci) času a odhalit jeho původ

Společenský dopad
Projekt se snažíme realizovat zodpovědně vůči širší společnosti. Různorodými aktivitami se pokoušíme problematizovat rozšířené stereotypy o osobách bez domova ve společnosti a napomoci tak k lepšímu poznání a porozumění jejich životní situace. Za dobu trvání projektu jsme vystupovali na desítkách akcí pro odbornou i širokou veřejnost. Patří mezi ně popularizační akce (Týden vědy a techniky, Zažít město jinak apod.), ale i odborné v ČR a v zahraničí (Bristol, Londýn, Krakov aj.). Jako hosté jsme vystupovali na několika konferencích pro české úředníky. Sami jsme také několik akcí zorganizovali, například dvě setkání pro lidi bez domova, workshop pro aktéry pracující s bezdomovci či workshopy k analýze sociálních sítí. Využíváme atraktivní vizuální data (fotky, mapy), která získáváme během výzkumu a jejichž prezentace dopad výsledků projektu na širokou veřejnost zvyšuje. Výsledky projektu rovněž komunikujeme prostřednictvím sociálních médií (Facebook, Twitter) a interakcí s českými (Týden, iDnes, Rádio Wave, Český rozhlas aj.) i zahraničními (Guardian, Cultour Magazine) médii. Veškerá data prezentujeme tak, aby nedošlo k jakémukoliv poškození či znevýhodnění zúčastněných aktérů. Projekt samotný je umožněn díky spolupráci s lokálními neziskovými organizacemi a administrativními autoritami, kterým tímto děkujeme. Děkujeme i všem zúčastněným mužům a ženám bez domova.