O nás

Projekt realizuje tým sociálních antropologů, sociologů a geografů z oddělení Lokální a regionální studia a Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Mgr. Petr Vašát, Ph.D je hlavním řešitelem projektu. Vzděláním sociální antropolog, pracuje od roku 2012 jako výzkumník na Sociologickém ústavu Akademie věd ČR v oddělení Lokální a regionální studia, a od roku 2014 jako odborný asistent na Katedře sociologie FF UHK. Absolvoval několik stáží ve Spojeném Království (University of Edinburgh, Durham University, Univesity of Kent, University of Roehampton) a Portugalsku (Universidade de Coimbra). Zabývá se urbánní chudobou, zejména bezdomovectvím. Zajímají ho jeho časové, prostorové, materiální a vizuální projevy. V projektu se zaměřuje na témata spojená s veřejným prostorem, sociálními vazbami, mobilitou a časem. Ve volném čase rád fotografuje a cestuje.

RNDr. Martin Šimon, Ph.D studoval geografii a sociologii na UK v Praze, kde se zajímal o vývoj a růst měst, o nové způsoby, jak města zkoumáme a nakonec i o lidi, kteří se rozhodli z měst odejít na venkov. V minulých letech bádal o tom, jak rychle střední Evropa stárne a vymírá a proč si s tím nikdo nedělá těžkou hlavu. V projektu se zabývá tím, kolik kilometrů musí nachodit člověk bez domova, aby v Praze či Plzni vydržel do druhého dne. Ve volném čase se věnuje vlastní zahradě.

Mgr. Markéta Poláková, Ph.D vystudovala obor kulturologie na Filozofické fakultě UK, kde následně absolvovala doktorské studium. Od roku 2012 působí ve výzkumném oddělení Lokální a regionální studia Sociologického ústavu AV ČR, od roku 2014 též na odd. kulturologie Ústavu etnologie FF UK. Zaměřuje se na problematiku genderu a kultury, prostorových vzorců volebního chování, rozvoje kultury a zpřístupnění kulturního dědictví v regionálním prostředí. V rámci projektu se zaměřuje zejména na ženy bez domova - jejich specifické problémy, strategie žití, partnerské vztahy, morálku a dělbu práce. Ve svém volném čase se věnuje poznávání rozmanitosti a jedinečnosti lidských kultur prostřednictvím cestování, ráda chodí na kulturní a společenské akce a věnuje se orientálnímu tanci.

Mgr. Josef Bernard, Ph.D vystudoval sociologii a germanistiku na Karlově Univerzitě, kde následně absolvoval i doktorské studium sociologie. V současné době vede oddělení Lokální a regionální studia na Sociologickém ústavu Akademie věd ČR. Ve své výzkumné činnosti se dlouhodobě zabývá českým venkovem, mezinárodní migrací a cizineckými populacemi žijícími v Česku a též problematikou volebního chování. Aktuálně se zaměřuje především na problematiku sociálních nerovností a různých forem prostorově koncentrovaného znevýhodnění ve venkovském prostoru. V rámci projektu se věnuje zejména metodologickým aspektům kvantitativního výzkumu bezdomovců a možnostem získávání informace o bezdomovcích pomocí dotazníkového šetření. Většinu volného času věnuje Josef svým čtyřem synům a péči o venkovské obydlí, kam se před pár lety přestěhoval s rodinou z Prahy.

Mgr. Petr Gibas vystudoval geografii města na University College London v Londýně a v současnosti dokončuje doktorát z antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde se zabývá post-socialistickou industriální krajinou, její estetikou a estetizací. Zároveň působí v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR v oddělení Socioekonomie bydlení. Kromě studia krajiny ho zajímají hlavně otázky spojené s domovem a jeho vztahem k bydlení. Věnuje se studiu emocí i materiální kultury domova. V projektu se věnuje zejména otázkám spojeným právě s emocemi a materiálním nastavením domova a také vizuálním metodám výzkumu, zejména photovoice. Mimo práci se věnuje focení, občasnému pozorování ptáků, a jako člen České mykologické společnosti se snaží zorientovat ve světě hub.

Mgr. Hana Daňková vystudovala sociální a kulturní antropologii na Fakultě humanitních studií UK, kde pokračuje v rámci doktorského studia. V diplomové práci o Kolektivním domě v Litvínově se zabývala vztahem paměti a prostoru, v disertačním projektu se věnuje percepci proměnlivosti těžební a potěžební krajiny severozápadních Čech lokálními obyvateli. Od dubna 2016 působila v projektu na pozici stážistky, od roku 2017 jako členka týmu. Ve volném čase se věnuje hudbě a výpravám do urbánních i neurbánních prostorů Podkrušnohoří.

 

Mezinárodní spolupráce:

 

Dr. Chantal Butchinsky vystudovala antropologii a politiku na Oxford Brookes University a následně tamtéž doktorské studium sociální antropologie. Už ve svém disertačním výzkumu se věnovala lidem bez domova v Oxfordu. Během svého více než patnáct let trvajícího výzkumného zájmu o toto téma využívala širokou škálu metod, zahrnující zúčastněné pozorování, „hanging out“ a mnoho dalších způsobů trávení času s lidmi bez domova. Nyní na toto téma dokončuje knihu. Chantal vyučuje Antropologii prostoru, architektury a krajiny na Birkbeck, University of London a kurz Antropologie rituálu na Oxford Brookes University. Do projektu Hobohemia přináší dlouholeté znalosti problematiky lidí bez domova ve Velké Británii, čímž umožňuje mezinárodní srovnání. Žije v Oxfordu a ve volném čase vytváří umělecké artefakty z nalezených materiálů.

 

Externě na projektu spolupracovali Tereza Jurečková (Pragulic), která pomáhala rekrutovat respondenty a koordinovat veřejné aktivity projektu, Karel Petrů a Tereza Soldátová (FF ZČU), kteří pomáhali se sběrem dat, Erika Janatová (FSV UK), která se věnovala sběru a analýze dat a Marie Úlehlová, která prováděla analýzu fotografií (FSV UK). Na sběru dat se v rámci dotazníkové šetření spolupracovali Jiří Mertl, Iveta Ptáčníková, Jan Gažda, Tadeáš Polák, Martin Pfann a Barbora Bažantová. Všem zmíněným děkujeme. Dík patří také studentům z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, kteří se na projektu podílejí.